Ray bi đỏ 3 lớp cao cấp BS25

350 111.550 

RAY BI ĐỎ 3 LỚP KHÔNG GIẢM CHẤN
BẢN RỘNG 45